| 

JAVNI POZIV Za izradu, nabavku i izvođenje projektnog rješenja u okviru projekta Hortiterapija za najmlađe

 Udruženje Pozitivne vrijednosti

Alipašina 101

71000 Sarajevo,

Tel/fax: 033 204 060

 

Broj: 2.JP/18

Sarajevo 24.09.2018

  

 

Udruženje Pozitivne vrijednosti raspisuju

 

JAVNI POZIV

Za izradu, nabavku i izvođenje projektnog rješenja za revitalizaciju zelene površine i mobilijara za hortiterapiju, nabavku vrtlarske odjeće/rukavice i pregača za djecu

  

Predmet

Izrada, nabavka i izvođenje projektnog rješenja za revitalizaciju zelene površine i mobilijara za hortiterapiju, nabavka vrtlarske odjeće/rukavice i pregača za djecu

 

Ugovarač

Udruženje Pozitivne vrijednosti               Alipašina 101,

71000 Sarajevo

U okviru projekta

Hortiterapija za najmlađe

Lokacija isporuke : J.U Mladost Kakanj

selmaharacic@yahoo.com

Kontakt osoba

Selma Haračić Berbić

Kontakt informacije

 

e-mail: selmaharacic@yahoo.com

Datum objave zahtjeva za ponudu

24.09.2018

Trajanje poziva za dostavljanje ponuda

5 dana

Krajnji rok za dostavu ponuda

28.09.2018. do 14 h

 

Pozadina:

Udruženje Pozitivne vrijednosti relizira projekat „ Hortiterapija za najmlađe „   uz podršku Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu – ReLOaD. , koji finansira Evropska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).  ReLOaD je utemeljen na pozitivnim iskustvima projekta Jačanje lokalne demokratije (LOD), koji je u Bosni i Hercegovini provodio UNDP, uz finansijsku podršku EU, i koji služi kao primjer dobre prakse koja je ponuđena kao model za korištenje širom Zapadnog Balkana.

Projekat bi se provodio u  JU za predškolski odgoj i obrazovanje "Mladost"   u Kaknju i to kroz niz aktivnosti koje podrazumijevaju edukaciju o hortiterapiji, njenom načinu primjene i  učincima, zatim uređivanju zelene površine u krugu vrtića za ove namjene, organiziranju hortiterapijskih radionica ,  te medijsku promociju.

Projekat  kroz  primjenu hortiterapije doprinesi socijalnoj inkluziji djece sa poteškoćanja u razvoju, ali i edukaciji i  povećanju svijesti djece o značaju očuvanja prirode, savladavanja praktičnih vještina proizvodnje cvijeća, povrća, začinskog bilja, interakciji s prirodom, učenje zajedništvu, timskom radu .

Predmet nabavke:

-          Izrada projekta rekonstrukcije zelene površine ;

-           Nabavka sadnog materijala prema specifikaciji u prilogu (Aneks 2)  i izvođenje projektnog rješenja za revitalizaciju zelene površine ispred preškolske ustanove „ Mladost „ Kakanj

-           Izrada posebno dizajniranog mobilijara za hortiterapiju.

-           Nabavka opreme za izvođenje hortiterapije-  vrtlarske odjeće/rukavice i pregača za djecu i dr.  

 

Neophodne tehničke karakteristike:

Puna tehnička specifikacija tražene nabavke se nalazi u Aneksu 2 u prilogu ovog Poziva.

Jezički zahtjevi:

 Ponuda i korespodencija vezana za ponudu  između ponuđača i ugovarača komunicira se na jednom od službenih jezika u BiH.

 Komunikacija sa ugovaračem:

  Sve informacije u vezi sa nabavkom, zahtjevi za pojašnjenje i druge informacije, ponuđači mogu dobiti isključivo od kontakt osobe, u protivnom drugi način korespondencije ugovarač neće smatrati valjanim.

Napomena : Ponuđači su dužni prije dostavljanja ponude( izrade projekta rekonstrukcije zelene površine , sadnje sadnog materijala idr. ) izvršiti obilazak lokaliteta J.U Mladost. Kakanj. ( u periodu od 7 00 h   - 18 h .)

 Sva korespondencija između ugovarača i ponuđača  treba se odvijati u pisanoj formi, putem e-maila.selmaharacic@yahoo.com

 Upiti se mogu slati do 28.09.2018. do 14:00h.

 Priprema ponude:

 Ponude sa  propratnim dokumentima se do zadanog roka trebaju dostaviti u elektronskoj formi skenirani orginali ponude na e-mail kontakt osobe, a nakon odluke o izboru ponuđač je dužan dostaviti originalnu dokumentaciju.

 Ponuda  treba da sadrži tehničku ponudu prema tehničkoj specifikaciji i na formularu koji se dostavlja u prilogu ovog poziva (Aneks 1) sa sljedećim naznakama :

 Naziv ponuđača


Tekst/naslov: „Tehnička ponuda:  2.JP/18 Ponuda za :

Za izradu, nabavku i izvođenje projektnog rješenja za revitalizaciju zelene površine i mobilijara za hortiterapiju,nabavku vrtlarske odjeće/rukavice i pregača za djecu

 Druga koverta (attachemnet)  treba da sadrži finansijsku ponudu (Aneks 2) sa sljedećim naznakama koje trebaju da stoje

 Naziv ponuđača

·         Tekst: „Finansijska ponuda: 2.JP/18

 Obje (ponude) se dostavljaju zajedno  na adresu selmaharacic@yahoo.com  i način naznačen u sekciji „Način dostavljanja ponude“.

 Ponuđači su obavezni da pripreme ponude u skladu sa uslovima nabavke. Ponude koje nisu u skladu sa uslovima, biće odbačene kao neprihvatljive.

 Ponuđači snose sve troškove nastale u toku pripreme i dostavljanja ponude. Ugovarač ne snosi nikakve troškove u postupku nabavke.

 

Ponuda mora sadržavati datum, potpis i pečat ovlaštenog lica ponuđača i kontakt informacije pravnog subjekta, odnosno kontakt informacije fizičkog lica.

 

Ponuđači su dužni dostaviti cijenu ponude u skladu sa svim karakteristikama ponude. U slučaju da ponuđač ne odgovori ovom zahtjevu,  njegova ponuda će biti odbačena.  

 

U roku za podnošenje ponuda, ponuđač može da izmijeni, dopuni ili povuče ponudu. Ponuđač podnosi izmjenu, dopunu ili povlačenje ponude sa naznakom jedne od opcija: „izmjena/dopuna/povlačenje ponude br. 2.JP/18“.

Period važenja ponude:

 Ponude moraju da važe 30 dana, računajući od dana zatvaranja poziva za ponude.

 Finansijska ponuda:

 Finansijska ponuda se dostavlja na obrascu Aneks 2.

 Cijena ponude se piše brojevima i slovima, a izražava u konvertibilnim markama (KM). U cijenu ponude uračunati su svi troškovi predmeta ponude. Ukoliko ponuđač nudi popust, potrebno je da ga navede.

 Ponuđač se treba voditi  specifikacijom troškova po stavkama navedenim u Aneksu 2. ovog Poziva.

Ukoliko ponuđač ne iskaže popust na način da je posebno iskazan u obrascu za cijene, smatraće se da ga nije ni ponudio.

U slučaju neslaganja iznosa upisanih brojčano i slovima, prednost se daje iznosu upisanom slovima. 

 Ugovarač ne može imati nikakve dodatne troškove, osim onih koji su navedeni u ovom obrascu.

  

Minimalni uvjeti za kvalifikaciju ponuđača:

 

U svrhu dokaza o ispunjenosti uslova javnog poziva potrebno je dostaviti

 

-    Aktuelni izvod iz sudskog registra.

-    Uvjerenje o poreznoj registraciji.

 

Uslovi za kvalifikaciju ponuđača:

 Prijaviti se mogu pravna lica sa područja Bosne i Hercegovine.

 Ugovarač će odbiti ponudu, ukoliko je ponuđač, koji je dostavio ponudu, dao ili namjerava dati poklon nekom od uposlenika kod ugovarača, u vidu novčanog iznosa ili nekom drugom obliku, u pokušaju da izvrši uticaj na sam tok postupka nabavke.

U slučaju da ponuda, koju ugovarač primi u toku postupka nabavke, prouzrokuje ili može prouzrokovati sukob interesa, u skladu sa vežećim propisima o sukobu interesa u Bosni i Hercegovini, ugovarač će postupiti u skladu sa propisima. 

Rok za donošenje odluke o izboru:

Ugovorač će donijeti odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u roku od 5 dana od roka za podnošenje ponuda.

Ugovarač će izabranog ponuđača obavijestiti o prihvatanju ponude najkasnija u roku od 7 dana. U istom periodu biće obaviješteni i svi ostali ponuđači u postupku nabavke, čija ponuda nije prihvaćena. Ponuđač koji je odabran kao najpovoljniji je dužan dostaviti orginalnu dokumentaciju u zadanom roku.

Rok, načini i uslovi plaćanja izabranom ponuđaču:

Plaćanje se vrši 15 dana po izvršenom poslu. Rokovi plaćanja mogu biti i drugačije definirani između izabranog ponuđača i naručioca.

1.      Ukoliko je odabrani ponuđač pravno lice, plaćanje će se izvršiti u roku iz stava 1.  od dana zaprimanja fakture za realizovanu nabavku, na žiro račun ponuđača, koji je dostavljen u ponudi;

2.      Ukoliko je odabrani ponuđač fizičko lice, po njegovom odabiru i obavijesti o izboru, sa uspješnim ponuđačem će se potpisati ugovor o autorskom djelu, a plaćanje će se izvršiti u roku iz stava 1, na lični transakcijski račun koji bude naveden u finansijskoj ponudi.

Avansno plaćanje nije predviđeno ovim pozivom.

Kriterij za odabir najbolje ponude:

Ugovarač će donijeti odluku o najuspješnijoj ponudi na osnovu najboljeg ponuđenog kvaliteta za ponuđenu cijenu.

Način dostavljanja ponude:

Ponude se dostavljaju na e-mail adresu selmaharacic@yahoo.com

-          Naziv ponuđača :

Naziv ponude „Ponuda br. 2.JP/18

Ponuda za :Za izradu, nabavku i izvođenje projektnog rješenja za revitalizaciju zelene površine i mobilijara za hortiterapiju,nabavku vrtlarske odjeće/rukavice i pregača za djecu

 

Krajnji rok za dostavljanje je 28.09.2018. do 16:00 sati.

Napomena: Ponuđač je dužan dostaviti kompletnu traženu dokumentaciju iz sadržaja ponude na način kako je propisano u konkursnoj proceduri .

 

Obrasci za popunjavanje su u nastavku:  

  

OBRAZAC ZA DOSTAVLJANJE PONUDE

 

 

 

Broj konkursa :

 

Ugovorno tijelo : Udruženje pozitivne vrijednosti – Adresa Alipašina 101

71000 Sarajevo,

 

PONUĐAČ (upisati podatke)

Naziv i sjedište ponuđača

 

Adresa

 

IDB/JIB ili nacionalni identifikacijski broj

prema zemlji sjedišta

gospodarskog subjekta

 

Broj žiro računa i naziv Banke

 

Da li je ponuđač u sistemu

PDV-a

 

Adresa za dostavu pošte

 

 

*Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, upisuju se isti podaci za sve članove grupe ponuđača, kao i kada ponudu dostavlja samo jedan ponuđač, a pored naziva ponuđača koji je predstavnik grupe ponuđača upisuje se i podatak da je to predstavnik grupe ponuđača. Podugovarač se ne smatra članom grupe ponuđača u smislu postupka javnog poziva.

 

KONTAKT OSOBA (za konkretnu ponudu)

Ime i prezime

 

Adresa

 

Telefon

 

Faks

 

E-mail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IZJAVA PONUĐAČA

*Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, onda Izjavu ponuđača popunjava predstavnik grupe ponuđača ovlašten za komunikaciju s Ugovornim tijelom.

 

U postupku konkursne procedure , koju ste pokrenuli i koja je objavljena na Portalu, broj obavijesti o nabavci ……………………….., dana ……………. dostavljamo ponudu i iskazujemo sljedeće:

1. U skladu sa sadržajem i zahtjevima tenderske dokumentacije br………… (broj nabave koji je dalo Ugovorno tijelo), ovom izjavom prihvaćamo njene odredbe u cijelosti, bez ikakvih rezervi i ograničenja.

2. Ovom ponudom odgovaramo zahtjevima iz tenderske dokumentacije za izvršenje roba a, u skladu sa uvjetima utvrđenim tenderskom dokumentacijom, kriterijima i utvrđenih rokovima, bez ikakvih rezervi ili ograničenja.

 

CIJENA PONUDE (obvezno popuniti)

Ukupna cijena naše ponude (bez PDV-a) iznosi _____________________KM ili slovima

__________________________________________________________________________

Popust iznosi ________________%

Ukupna cijena naše ponude (bez PDV-a) i sa uključenim popustom iznosi __________KM

ili slovima_______________________________________________________________

PDV(17 %) iznosi _____________KM ili slovima _________________________________

Ukupna cijena naše ponude (sa PDV-om) iznosi__________________KM ili slovima

__________________________________________________________________________

 

U prilogu se nalazi i Obrazac za cijenu naše ponude – Aneks 2, koji je popunjen u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije. U slučaju rizika u cijenama iz ove Izjave i Obrasca za cijenu ponude – Aneks 2, relevantna je cijena iz Obrasca za cijenu ponude-Aneks 2 tenderske dokumentacije.

 

Naša ponuda važi________ dana, računajući od isteka roka za prijem ponuda, odnosno do ________ 2018  godine.

 

 

 

 

 

Ime i prezime osobe koja je ovlaštena da predstavlja ponuđača: ………………………………...

 

Potpis ovlaštene osobe: …………………………....

 

Mjesto i datum: ……………………………………

 

Pečat preduzeća:

 

 

 

 

ANEKS 2

OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE ( ROBE I USLUGE )

Naziv ponuđača ________________________________________

 

Ponuda broj ______________________

 

Datum, _________________

 

LOT 1

Usluge izrade projekta rekonstrukcije zelene površine

 u sklopu predškolske ustanove „ Mladost „ Kakanj

 

Naziv usluge

 

Specifikacija i opis

Količina

Jedinična cijena bez PDV-a (KM)

Ukupna cijena  sa PDV-a (KM)

1.

Usluge izrade projekta rekonstrukcije  zelene površine u sklopu predškolske ustanove „ Mladost „ Kakanj 

Izrada projekta koji treba da sadrži :

grafičke priloge koji prezentiraju redizajn postojeće zelene površine.

Priloge i predmjer i predračun projekta.

Prijedlog mjera unapređenja stanja zelene površine.

1

 

 

LOT 2

Nabavka drvorednih stablašica i mini stabla, ukrasnih grmova i trajnica

 

Naziv robe

 

Specifikacija i opis

Količina

 

 

        1.             

Prunus cerassifera „ Atropurpurea“  - drvoredna – crvenolisna đanarika

Prunus cerassifera „ Atropurpurea nabavka sadnica koje imaju pravilno razvijenu krošnju pravo deblo odgovaraju normativima izvršiti nabavku dovoz do predškolske ustanove  J.U „ Mladost „ Kakanj. Iskopati rupe 0,80 x 0,80 x 0,80  sa ubacivanjem 0,50 l lumbrihumusa zasaditi biljku i ubaciti potporanj od drveta ili drugih matrerijala  uz sadnicu.

 

10 kom

 

 

        2.             

Tilia tomentosa – Lipa

Tilia tomentosa – Lipa   nabavka sadnica koje imaju pravilno razvijenu krošnju pravo deblo odgovaraju normativima drvorednih stablašica izvršiti nabavku dovoz do predškolske ustanove  J.U „ Mladost „ Kakanj. Iskopati rupe 0,80 x 0,80 x 0,80  sa ubacivanjem 0,75 l lumbrihumusa zasaditi biljku i ubaciti potporanj od drveta ili drugih prirodnih metala uz sadnicu.

5 kom

 

 

        3.             

Morus alba                      „ Pendula „ kalemljeni dud

 Morus alba „ Pendula „ kalemljeni dud jestivi nabavka sadnica koje imaju pravilno razvijenu krošnju pravo deblo odgovaraju normativima drvorednih stablašica izvršiti nabavku dovoz do predškolske ustanove  J.U „ Mladost „ Kakanj. Iskopati rupe 0,80 x 0,80 x 0,80  sa ubacivanjem 0,75 l lumbrihumusa zasaditi biljku i ubaciti potporanj od drveta ili drugih prirodnih metala uz sadnicu.

5 kom

 

 

        4.             

Hibiskus syriacus – vrtni Hibiscus 

 Hibiskus mini stabalce sa pravilno orezanom krošnjom nabavka sadnica koje imaju pravilno razvijenu krošnju pravo deblo odgovaraju normativima drvorednih stablašica izvršiti nabavku dovoz do predškolske ustanove  J.U „ Mladost „ Kakanj. Iskopati rupe 0,80 x 0,80 x 0,80  sa ubacivanjem 0,75 l lumbrihumusa zasaditi biljku i ubaciti potporanj od drveta ili drugih prirodnih metala uz sadnicu.

 

5 kom

 

 

        5.             

Caragana.sp  - Karagana

Caragana  mini stabalce sa pravilno o zanom krošnjom nabavka sadnica koje imaju pravilno razvijenu krošnju pravo deblo odgovaraju normativima drvorednih stablašica izvršiti nabavku dovoz do predškolske ustanove  J.U „ Mladost „ Kakanj. Iskopati rupe 0,80 x 0,80 x 0,80  sa ubacivanjem 0,75 l lumbrihumusa zasaditi biljku i ubaciti potporanj od drveta ili drugih prirodnih materijala uz sadnicu.

 

1 kom

 

 

        6.             

Vaccinium corymbosum- Američka borovnica

Američka borovnica nabavka sadnica koje imaju pravilno razvijenu krošnju pravo deblo odgovaraju normativima izvršiti nabavku dovoz do predškolske ustanove  J.U „ Mladost „ Kakanj. Iskopati rupe 0,40 x 0,40 x 0,40  sa ubacivanjem 0,75 l lumbrihumusa zasaditi biljku i ubaciti potporanj od drveta ili drugih prirodnih materijala uz sadnicu.

5 kom

 

 

        7.             

Picea pungens „ Glauca“ – srebrena smrča

Picea pungens „ Glauca“ nabavka sadnica koje imaju pravilno razvijenu krošnju pravo deblo odgovaraju normativima izvršiti nabavku dovoz do predškolske ustanove  J.U „ Mladost „ Kakanj. Iskopati rupe 0,80 x 0,80 x 0,80  sa ubacivanjem 0,75 l lumbrihumusa zasaditi biljku i ubaciti potporanj od drveta ili drugih prirodnih metala uz sadnicu.

 

10 kom

 

 

        8.             

Picea omorika – Pančićeva omorika

nabavka sadnica koje imaju pravilno razvijenu krošnju pravo deblo odgovaraju normativima izvršiti nabavku dovoz do predškolske ustanove  J.U „ Mladost „ Kakanj. Iskopati rupe 0,80 x 0,80 x 0,80  sa ubacivanjem 0,50 l lumbrihumusa zasaditi biljku i ubaciti potporanj od drveta ili drugih prirodnih metala uz sadnicu.

5 kom

 

 

        9.             

Acer palmatum- Američki  javor

Acer palmatum nabavka sadnica koje imaju pravilno razvijenu krošnju pravo deblo odgovaraju normativima izvršiti nabavku dovoz do predškolske ustanove  J.U „ Mladost „ Kakanj. Iskopati rupe 0,80 x 0,80 x 0,80  sa ubacivanjem 0,50 l lumbrihumusa zasaditi biljku i ubaciti potporanj od drveta ili drugih prirodnih metala uz sadnicu.

 

1 kom

 

 

    10.             

Buxus – šimšir

Buxus šimšir u obliku kugle nabavka sadnica koje imaju pravilno razvijenu krošnju pravo deblo odgovaraju normativima izvršiti nabavku dovoz do predškolske ustanove  J.U „ Mladost „ Kakanj. Iskopati rupe 0,40 x 0,40 x 0,40  sa ubacivanjem 0,50 l lumbrihumusa zasaditi biljku.

10 kom

 

 

    11.             

Forsythia  intermedia- zlatni zvončić

nabavka sadnica koje imaju pravilno razvijenu krošnju pravo deblo odgovaraju normativima izvršiti nabavku dovoz do predškolske ustanove  J.U „ Mladost „ Kakanj. Iskopati rupe 0,40 x 0,40 x 0,40  sa ubacivanjem 0,50 l lumbrihumusa zasaditi biljku

10 kom

 

 

    12.             

Budlea davidii –. leptirov grm

Budlea davidii nabavka sadnica koje imaju pravilno razvijenu krošnju pravo deblo odgovaraju normativima izvršiti nabavku dovoz do predškolske ustanove  J.U „ Mladost „ Kakanj. Iskopati rupe 0,40 x 0,40 x 0,40  sa ubacivanjem 0,50 l lumbrihumusa zasaditi biljku

10 kom

 

 

    13.             

Weigela florida

nabavka sadnica koje imaju pravilno razvijenu krošnju pravo deblo odgovaraju normativima izvršiti nabavku dovoz do predškolske ustanove  J.U „ Mladost „ Kakanj. Iskopati rupe 0,40 x 0,40 x 0,40  sa ubacivanjem 0,50 l lumbrihumusa zasaditi biljku.

 

15 kom

 

 

    14.             

Festuca glauca

 „ Intense blue“ –ukrasna trava nabavka sadnica koje imaju pravilno razvijenu krošnju pravo deblo odgovaraju normativima izvršiti nabavku dovoz do predškolske ustanove  J.U „ Mladost „ Kakanj. Iskopati rupe 0,40 x 0,40 x 0,40  sa ubacivanjem 0,50 l lumbrihumusa zasaditi biljku.

50 kom

 

 

    15.             

Salvia officinalis– kadulja

nabavka sadnica koje imaju pravilno razvijenu krošnju pravo deblo odgovaraju normativima izvršiti nabavku dovoz do predškolske ustanove  J.U „ Mladost „ Kakanj. Iskopati rupe 0,40 x 0,40 x 0,40  sa ubacivanjem 0,50 l lumbrihumusa zasaditi biljku.

20 kom

 

 

    16.             

Aronija

- nabavka sadnica koje imaju pravilno razvijenu krošnju pravo deblo odgovaraju normativima izvršiti nabavku dovoz do predškolske ustanove  J.U „ Mladost „ Kakanj. Iskopati rupe 0,40 x 0,40 x 0,40  sa ubacivanjem 0,50 l lumbrihumusa zasaditi biljku

10 kom

 

 

    17.             

Ribizla

nabavka sadnica koje imaju pravilno razvijenu krošnju pravo deblo odgovaraju normativima izvršiti nabavku dovoz do predškolske ustanove  J.U „ Mladost „ Kakanj. Iskopati rupe 0,40 x 0,40 x 0,40  sa ubacivanjem 0,50 l lumbrihumusa zasaditi biljku

10

 

 

                18.                    

Sezonsko cvijeće

Sezonsko cvijeće za primjenu u radionicama a poslije se presađuje u sklopu zelene površine – Viola sp

Bellis .sp  i sl.

30 kom

 

 

LOT 3

Nabavka vrtnog pribora za primjenu na  projektu „ Hortiterapija za najmlađe“                                       

1.

Nabavka pribora i roba za radionice                        „ Hortiterapije“

-          Pregače za djecu 30  

-          Nabavka rukavica 30

-          Nabavka stiropolnih posuda 30

-          Plastične sadilice 20

-          Nabavka vrtne zemlje 40 kom male vrečice

-          Nabavka sterilnog pjeska 50 vrečića

200 kom

 

 

LOT 4

Izrada specijalno dizajniranog mobilijara za hortiterapiju

1.

Izrada mobilijara za hortiterapiju

-          Izrada specijalo dizajniranih mobilijara za primjenu programa hortiterapije – Izrada specijalno dizajniranog mobilijara za hortiterapiju  2 kom stolova za hortiterapiju svaki stol se sastoji 5 različitih djelova (10 Manjih samostalnih djelova )  koji su napravljeni od drveta , visina 0,6 m  unutrašnji dio je od plastike koja se po potrebi može vaditi na gornjem djelu stola se nalazi prostor za ostavljanje mini alatki nogare su ofarbane u boje ( žuta, crvena, plava i zelena eko bojom ) . Svaki dio mobilijara mora biti napravljen i obrađen da bi bio siguran za korištenje)

-           (oko više detalja možete kontaktirati voditelja projekta selmaharacic@yahoo.com )

2 kom

 

 

UKUPNA CIJENA PONUDE (bez PDV-a)

 

Popust

 

+ PDV (17 %)

 

UKUPNA CIJENA PONUDE (sa PDV-om)

 

 

 

 

Napomena:

 

-       Ponuđač svojim pečatom i potpisom ove specifikacije potvrđuje da je upoznat sa svim uslovima  nabavke

 

Potpis i pečat ponuđača __________________________

 

 

 

 

 


Bootstrap Slider

Pratite nas

Naše brošure

Kontakt

  • +387 33 20 40 60
  • pozitivne@vrijednosti.com
  • La benevolencije 6
  • +387 33 20 40 60
  • 9:00- 16:00