| 

JAVNI POZIV Za štampu promotivnog materijala za projekat Hortiterapija za najmlađe

 

 

 

Udruženje Pozitivne vrijednosti

Alipašina 101

71000 Sarajevo,

Tel/fax: 033 204 060

 

Broj: 3.HTJP/18

Sarajevo, 23.10.2018.

 

 

 

 

 

Udruženje Pozitivne vrijednosti raspisuju

 

JAVNI POZIV

Za štampu promotivnog materijala za projekat  Hortiterapija za najmlađe

 

 

Predmet

Štampa promotivnog materijala za potrebe projekta Hortiterapija za najmlađe: Brošura, Majice, Plakati

Ugovarač

Udruženje Pozitivne vrijednosti

U okviru projekta

Hortiterapija za najmlađe

Lokacija isporuke ponude

selmaharacic@yahoo.com /

Alipašina 101, 71000 Sarajevo

Kontakt osoba

Selma Haračić Berbić

Kontakt informacije

Tel: 061 800 041

e-mail: selmaharacic@yahoo.com

Datum objave zahtjeva za ponudu

 23.10.2018.

Trajanje poziva za dostavljanje ponuda

11 dana

Krajnji rok za dostavu ponuda

4.11.2018. do 16:00h

 

Pozadina:

Udruženje Pozitivne vrijednosti relizira projekat „ Hortiterapija za najmlađe „   uz podršku Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu – ReLOaD. , koji finansira Evropska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).  ReLOaD je utemeljen na pozitivnim iskustvima projekta Jačanje lokalne demokratije (LOD), koji je u Bosni i Hercegovini provodio UNDP, uz finansijsku podršku EU, i koji služi kao primjer dobre prakse koja je ponuđena kao model za korištenje širom Zapadnog Balkana.

Projekat bi se provodio u  JU za predškolski odgoj i obrazovanje "Mladost"   u Kaknju i to kroz niz aktivnosti koje podrazumijevaju edukaciju o hortiterapiji, njenom načinu primjene i  učincima, zatim uređivanju zelene površine u krugu vrtića za ove namjene, organiziranju hortiterapijskih radionica ,  te medijsku promociju.

Projekat  kroz  primjenu hortiterapije doprinesi socijalnoj inkluziji djece sa poteškoćanja u razvoju, ali i edukaciji i  povećanju svijesti djece o značaju očuvanja prirode, savladavanja praktičnih vještina proizvodnje cvijeća, povrća, začinskog bilja, interakciji s prirodom, učenje zajedništvu, timskom radu .

Predmet nabavke:

1.  PRIPREMA I ŠTAMPA EDUKATIVNE BROŠURE

2. ŠTAMPA MAJICA SA KLJUČNOM PORUKOM

3. ŠTAMPA POSTERA SA KLJUČNOM PORUKOM

Neophodne tehničke karakteristike:

Puna tehnička specifikacija tražene nabavke se nalazi u Aneksu 2 u prilogu ovog Poziva.

Jezički zahtjevi:

 Ponuda i korespodencija vezana za ponudu  između ponuđača i ugovarača komunicira se na jednom od službenih jezika u BiH.

 Komunikacija sa ugovaračem:

Sve informacije u vezi sa nabavkom, zahtjevi za pojašnjenje i druge informacije, ponuđači mogu dobiti isključivo od kontakt osobe, u protivnom drugi način korespondencije ugovarač neće smatrati valjanim.

 Sva korespondencija između ugovarača i ponuđača treba se odvijati u pisanoj formi, putem e-maila.

 Upiti se mogu slati do  1.11.2018. do 14:00h.

 Odgovori na sva pitanja pristigla do roka za upite, će se dostaviti najkasnije 3 dana prije isteka roka za slanje pounde.

 Priprema ponude:

 Ponuda treba da sadrži popunjene i ovjerene potpisom i pečatom OSNOVNE DOKUMENTE PONUDE :

-  Obrazac za dostavljanje ponude

-  Izjava ponuđača

-  Aneks 2 , Obrazac za cijenu ponude

 Svi obrasci se nalaze u prilogu ovog Poziva ili ih možete tražiti posebno od kontakt osobe.

 Uz navedeno treba dostaviti i DODATNE DOKUMENTE PONUDE:

- Rješenje o registraciji

- Uvjerenja o poreskoj registraciji, i to:

 - ID broj, i za aplikante koji su PDV obveznici i za one koji to nisu;

- PDV broj za aplikante koji su PDV obveznici, a oni koji to nisu o tome dostavljaju uvjerenje Uprave za indirektno oporezivanje. 


Ponuđači su obavezni da pripreme ponude u skladu sa uslovima nabavke. Ponude koje nisu u skladu sa uslovima, biće odbačene kao neprihvatljive.

 Ponuđači snose sve troškove nastale u toku pripreme i dostavljanja ponude. Ugovarač ne snosi nikakve troškove u postupku nabavke.

 

Ponuda mora sadržavati datum, potpis i pečat ovlaštenog lica ponuđača i kontakt informacije pravnog subjekta, odnosno kontakt informacije fizičkog lica.

 

Ponuđači su dužni dostaviti cijenu ponude u skladu sa svim karakteristikama ponude. U slučaju da ponuđač ne odgovori ovom zahtjevu,  njegova ponuda će biti odbačena.  

 

U roku za podnošenje ponuda, ponuđač može da izmijeni, dopuni ili povuče ponudu. Ponuđač podnosi izmjenu, dopunu ili povlačenje ponude sa naznakom jedne od opcija: „izmjena/dopuna/povlačenje ponude br. 3.HTJP/18“.

 

Period važenja ponude:

 Ponude moraju da važe 30 dana, računajući od dana zatvaranja poziva za ponude.

 

Finansijska ponuda:

 Finansijska ponuda se dostavlja na obrascu Aneks 2.

 Cijena ponude se piše brojevima i slovima, a izražava u konvertibilnim markama (KM). U cijenu ponude uračunati su svi troškovi predmeta ponude. Ukoliko ponuđač nudi popust, potrebno je da ga navede.

Ponuđač se treba voditi  specifikacijom troškova po stavkama navedenim u Aneksu 2. ovog Poziva.

Ukoliko ponuđač ne iskaže popust na način da je posebno iskazan u obrascu za cijene, smatraće se da ga nije ni ponudio.

U slučaju neslaganja iznosa upisanih brojčano i slovima, prednost se daje iznosu upisanom slovima. 

 Ugovarač ne može imati nikakve dodatne troškove, osim onih koji su navedeni u ovom obrascu.

 Uslovi za kvalifikaciju ponuđača:

 Prijaviti se mogu pravna i fizička lica sa područja Bosne i Hercegovine.

 Ugovarač će odbiti ponudu, ukoliko je ponuđač, koji je dostavio ponudu, dao ili namjerava dati poklon nekom od uposlenika kod ugovarača, u vidu novčanog iznosa ili nekom drugom obliku, u pokušaju da izvrši uticaj na sam tok postupka nabavke.

U slučaju da ponuda, koju ugovarač primi u toku postupka nabavke, prouzrokuje ili može prouzrokovati sukob interesa, u skladu sa vežećim propisima o sukobu interesa u Bosni i Hercegovini, ugovarač će postupiti u skladu sa propisima. 

Rok za donošenje odluke o izboru:

Ugovorač će donijeti odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u roku od 5 dana od roka za podnošenje ponuda.

Ugovarač će izabranog ponuđača obavijestiti o prihvatanju ponude najkasnija u roku od 7 dana. U istom periodu biće obaviješteni i svi ostali ponuđači u postupku nabavke, čija ponuda nije prihvaćena.

Rok, načini i uslovi plaćanja izabranom ponuđaču:

Fakturisanje se vrši parcijalno po obavljenom poslu. Plaćanje se vrši 15 dana po izvršenju  poslova. Rokovi plaćanja mogu biti i drugačije definirani između izabranog ponuđača i naručioca.

1.      Ukoliko je odabrani ponuđač pravno lice, plaćanje će se izvršiti u roku iz stava 1.  od dana zaprimanja fakture za realizovanu nabavku, na žiro račun ponuđača, koji je dostavljen u ponudi;

2.      Ukoliko je odabrani ponuđač fizičko lice, po njegovom odabiru i obavijesti o izboru, sa uspješnim ponuđačem će se potpisati ugovor o autorskom djelu, a plaćanje će se izvršiti u roku iz stava 1, na lični transakcijski račun koji bude naveden u finansijskoj ponudi.

Avansno plaćanje nije predviđeno ovim pozivom.

Kriterij za odabir najbolje ponude:

Ugovarač će donijeti odluku o najuspješnijoj ponudi na osnovu najboljeg ponuđenog kvaliteta za ponuđenu cijenu.

Način dostavljanja ponude:

Ponude se mogu dostaviti :

-  putem maila  na selmaharacic@yahoo.com ( ovjerene i skenirane OSNOVNE DOKUMENTE PONUDE I skenirane DODATNE DOKUMENTE PONUDE)

( Ponuđač koji bude odaran a dostavio je dokumente putem maila, originale dostavlja naknadno) .

Ili na adresu:

Udruženje Pozitivne vrijednosti, Alipašina 101, 71000 Sarajevo, poštom u jednoj zatvorenoj koverti

- Ovjerene i potpisane originale OSNOVNE DOKUMENTE PONUDE

- Kopije DODATNIH DOKUMENATA PONUDE -

na kojoj treba biti navedeno:

-          Naziv ponuđača

-          Tekst: „Ponuda br. 3.HTJP/18“

 

Krajnji rok za dostavljanje je  4.11.2018. do 16:00 sati.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBRAZAC ZA DOSTAVLJANJE PONUDE

 

 

 

Broj konkursa :

Ugovorno tijelo : Udruženje pozitivne vrijednosti – Alipašina 101, 71000 Sarajevo

 

PONUĐAČ (upisati podatke)

Naziv i sjedište ponuđača

 

Adresa

 

IDB/JIB ili nacionalni identifikacijski broj

prema zemlji sjedišta

gospodarskog subjekta

 

Broj žiro računa i naziv Banke

 

Da li je ponuđač u sistemu

PDV-a

 

Adresa za dostavu pošte

 

 

*Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, upisuju se isti podaci za sve članove grupe ponuđača, kao i kada ponudu dostavlja samo jedan ponuđač, a pored naziva ponuđača koji je predstavnik grupe ponuđača upisuje se i podatak da je to predstavnik grupe ponuđača. Podugovarač se ne smatra članom grupe ponuđača u smislu postupka javnog poziva.

 

KONTAKT OSOBA (za konkretnu ponudu)

Ime i prezime

 

Adresa

 

Telefon

 

Faks

 

E-mail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IZJAVA PONUĐAČA

*Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, onda Izjavu ponuđača popunjava predstavnik grupe ponuđača ovlašten za komunikaciju s Ugovornim tijelom.

 

U postupku konkursne procedure , koju ste pokrenuli i koja je objavljena na Portalu, broj obavijesti o nabavci ……………………….., dana ……………. dostavljamo ponudu i iskazujemo sljedeće:

1. U skladu sa sadržajem i zahtjevima tenderske dokumentacije br………… (broj nabave koji je dalo Ugovorno tijelo), ovom izjavom prihvaćamo njene odredbe u cijelosti, bez ikakvih rezervi i ograničenja.

2. Ovom ponudom odgovaramo zahtjevima iz tenderske dokumentacije za izvršenje roba a, u skladu sa uvjetima utvrđenim tenderskom dokumentacijom, kriterijima i utvrđenih rokovima, bez ikakvih rezervi ili ograničenja.

 

CIJENA PONUDE (obvezno popuniti)

Ukupna cijena naše ponude (bez PDV-a) iznosi _____________________KM ili slovima

__________________________________________________________________________

Popust iznosi ________________%

Ukupna cijena naše ponude (bez PDV-a) i sa uključenim popustom iznosi __________KM

ili slovima_______________________________________________________________

PDV(17 %) iznosi _____________KM ili slovima _________________________________

Ukupna cijena naše ponude (sa PDV-om) iznosi__________________KM ili slovima

__________________________________________________________________________

 

U prilogu se nalazi i Obrazac za cijenu naše ponude – Aneks 2, koji je popunjen u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije. U slučaju rizika u cijenama iz ove Izjave i Obrasca za cijenu ponude – Aneks 2, relevantna je cijena iz Obrasca za cijenu ponude-Aneks 2 tenderske dokumentacije.

 

Naša ponuda važi________ dana, računajući od isteka roka za prijem ponuda, odnosno do ________ 2018  godine.

 

 

 

 

 

Ime i prezime osobe koja je ovlaštena da predstavlja ponuđača: ………………………………...

 

Potpis ovlaštene osobe: …………………………....

 

Mjesto i datum: ……………………………………

 

Pečat preduzeća:

 

 

 

 

ANEKS 2

OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE ( ROBE I USLUGE )

Naziv ponuđača ________________________________________

 

Ponuda broj ______________________

 

Datum, _________________

 

R.B.

Naziv roba i usluga

Specifikacija i opis

Količina

Jedinična cijena bez PDV-a (KM)

Ukupna cijena  bez PDV-a (KM)

 

1. PRIPREMA I ŠTAMPA EDUKATIVNE BROŠURE

 

 

        1.             

Štampa brošure

Štampa edukativne brošure prema sljedećim elementima:

Tiraž: 500 kom

Format A5;

k/b 36 strana crno bijela ; 90 gr papir

Omot ful kolor;  200 gr papir

Uvez :klamano

DTP obrada teksta i ilustracija

Lektura i korektura teksta

 

 

 

 

 

 

 

2. ŠTAMPA MAJICA SA KLJUČNOM PORUKOM

 

 

 

        2.             

Štampa majica

 

Tiraž: 100 kom

Veličina : S ili veličine 62-68

Štampa : jednostrana ,kolor

Boja majice: Bijela

 

 

 

 

 

 

3. ŠTAMPA POSTERA SA KLJUČNOM PORUKOM

 

 

 

        3.             

Štampa postera

Štampa postera prema sljedećim elementima:

Format : A3 ,32cm x 44 cm rezni

Papir: Kunsdruk sjajni 135 gramski  Štampa: Kolor

Tiraž: 50 kom

 

 

 

UKUPNA CIJENA PONUDE (bez PDV-a)

 

Popust

 

+ PDV (17 %)

 

UKUPNA CIJENA PONUDE (sa PDV-om)

 

 

Potpis i pečat ponuđača __________________________

 

 

Napomena:

 

-       Ponuđač svojim pečatom i potpisom ove specifikacije potvrđuje da je upoznat sa svim uslovima  nabavke

 

 

 

 

 

 


Bootstrap Slider

Pratite nas

Naše brošure

Kontakt

  • +387 33 20 40 60
  • pozitivne@vrijednosti.com
  • La benevolencije 6
  • +387 33 20 40 60
  • 9:00- 16:00