| 

JAvni poziv za catering za svečanu ceremonijuUdruženje Pozitivne vrijednosti

Alipašina 101

71000 Sarajevo,

Tel/fax: 033 204 060

 

Broj: 5.HTJP/19

Sarajevo 25.02.2019

 

 

Udruženje Pozitivne vrijednosti raspisuju

 

JAVNI POZIV

Za  catering za svečanu ceremoniju u sklopu  projekta " Hortiterapija za najmlađe"

 

 

Predmet

Organizacija i održavanje svečanosti u J.U Mladost Kakanj „ Hortiterapija za najmlađe“

Ugovarač

Udruženje Pozitivne vrijednosti

U okviru projekta

Hortiterapija za najmlađe

Lokacija isporuke ponude

selmaharacic@yahoo.com /

Alipašina 101, 71000 Sarajevo

Kontakt osoba

Selma Haračić Berbić

Kontakt informacije

Tel: 061 800 041

e-mail: selmaharacic@yahoo.com

Datum objave zahtjeva za ponudu

 25.02.2019

Trajanje poziva za dostavljanje ponuda

8 dana

Krajnji rok za dostavu ponuda

05.03.2019. do 16:00h

 

Pozadina:

Udruženje Pozitivne vrijednosti relizira projekat „ Hortiterapija za najmlađe „   uz podršku Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu – ReLOaD. , koji finansira Evropska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).  ReLOaD je utemeljen na pozitivnim iskustvima projekta Jačanje lokalne demokratije (LOD), koji je u Bosni i Hercegovini provodio UNDP, uz finansijsku podršku EU, i koji služi kao primjer dobre prakse koja je ponuđena kao model za korištenje širom Zapadnog Balkana.

Projekat bi se provodio u  JU za predškolski odgoj i obrazovanje "Mladost"   u Kaknju i to kroz niz aktivnosti koje podrazumijevaju edukaciju o hortiterapiji, njenom načinu primjene i  učincima, zatim uređivanju zelene površine u krugu vrtića za ove namjene, organiziranju hortiterapijskih radionica ,  te medijsku promociju.

Projekat  kroz  primjenu hortiterapije doprinesi socijalnoj inkluziji djece sa poteškoćanja u razvoju, ali i edukaciji i  povećanju svijesti djece o značaju očuvanja prirode, savladavanja praktičnih vještina proizvodnje cvijeća, povrća, začinskog bilja, interakciji s prirodom, učenje zajedništvu, timskom radu .

Predmet nabavke:

1.  Priprema svečanog Cateringa za 300 osoba

2. Priprema i dostava osvježavajućih napitaka

Neophodne tehničke karakteristike:

Puna tehnička specifikacija tražene nabavke se nalazi u Aneksu 2 u prilogu ovog Poziva.

Jezički zahtjevi:

 

Ponuda i korespodencija vezana za ponudu  između ponuđača i ugovarača komunicira se na jednom od službenih jezika u BiH.

 

 

Komunikacija sa ugovaračem:

 

Sve informacije u vezi sa nabavkom, zahtjevi za pojašnjenje i druge informacije, ponuđači mogu dobiti isključivo od kontakt osobe, u protivnom drugi način korespondencije ugovarač neće smatrati valjanim.

 

Sva korespondencija između ugovarača i ponuđača treba se odvijati u pisanoj formi, putem e-maila.

 

Upiti se mogu slati do 03.03.2019. do 14:00h.

 

Odgovori na sva pitanja pristigla do roka za upite, će se dostaviti najkasnije 2 dana prije isteka roka za slanje pounde.

 

 

Priprema ponude:

 

Ponuda treba da sadrži popunjene i ovjerene potpisom i pečatom OSNOVNE DOKUMENTE PONUDE :

-  Obrazac za dostavljanje ponude

-  Izjava ponuđača

-  Aneks 2 , Obrazac za cijenu ponude

 

Svi obrasci se nalaze u prilogu ovog Poziva ili ih možete tražiti posebno od kontakt osobe.

 

Uz navedeno treba dostaviti i DODATNE DOKUMENTE PONUDE:

 

- Rješenje o registraciji

- Uvjerenja o poreskoj registraciji, i to:

 - ID broj, i za aplikante koji su PDV obveznici i za one koji to nisu;

- PDV broj za aplikante koji su PDV obveznici, a oni koji to nisu o tome dostavljaju uvjerenje Uprave za indirektno oporezivanje.

 

Ponuđači su obavezni da pripreme ponude u skladu sa uslovima nabavke. Ponude koje nisu u skladu sa uslovima, biće odbačene kao neprihvatljive.

 

Ponuđači snose sve troškove nastale u toku pripreme i dostavljanja ponude. Ugovarač ne snosi nikakve troškove u postupku nabavke.

 

Ponuda mora sadržavati datum, potpis i pečat ovlaštenog lica ponuđača i kontakt informacije pravnog subjekta, odnosno kontakt informacije fizičkog lica.

 

Ponuđači su dužni dostaviti cijenu ponude u skladu sa svim karakteristikama ponude. U slučaju da ponuđač ne odgovori ovom zahtjevu,  njegova ponuda će biti odbačena.  

 

U roku za podnošenje ponuda, ponuđač može da izmijeni, dopuni ili povuče ponudu. Ponuđač podnosi izmjenu, dopunu ili povlačenje ponude sa naznakom jedne od opcija: „izmjena/dopuna/povlačenje ponude br. 5.HTJP/19“.

 

Period važenja ponude:

 

Ponude moraju da važe 30 dana, računajući od dana zatvaranja poziva za ponude.

 

Finansijska ponuda:

 

Finansijska ponuda se dostavlja na obrascu Aneks 2.

 

Cijena ponude se piše brojevima i slovima, a izražava u konvertibilnim markama (KM). U cijenu ponude uračunati su svi troškovi predmeta ponude. Ukoliko ponuđač nudi popust, potrebno je da ga navede.

 

Ponuđač se treba voditi  specifikacijom troškova po stavkama navedenim u Aneksu 2. ovog Poziva.

Ukoliko ponuđač ne iskaže popust na način da je posebno iskazan u obrascu za cijene, smatraće se da ga nije ni ponudio.

U slučaju neslaganja iznosa upisanih brojčano i slovima, prednost se daje iznosu upisanom slovima. 

 

Ugovarač ne može imati nikakve dodatne troškove, osim onih koji su navedeni u ovom obrascu.

 

Uslovi za kvalifikaciju ponuđača:

 

Prijaviti se mogu pravna i fizička lica sa područja Bosne i Hercegovine.

 

Ugovarač će odbiti ponudu, ukoliko je ponuđač, koji je dostavio ponudu, dao ili namjerava dati poklon nekom od uposlenika kod ugovarača, u vidu novčanog iznosa ili nekom drugom obliku, u pokušaju da izvrši uticaj na sam tok postupka nabavke.

U slučaju da ponuda, koju ugovarač primi u toku postupka nabavke, prouzrokuje ili može prouzrokovati sukob interesa, u skladu sa vežećim propisima o sukobu interesa u Bosni i Hercegovini, ugovarač će postupiti u skladu sa propisima. 

Rok za donošenje odluke o izboru:

Ugovorač će donijeti odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u roku od 3 dana od roka za podnošenje ponuda.

Ugovarač će izabranog ponuđača obavijestiti o prihvatanju ponude najkasnija u roku od 7 dana. U istom periodu biće obaviješteni i svi ostali ponuđači u postupku nabavke, čija ponuda nije prihvaćena.

Rok, načini i uslovi plaćanja izabranom ponuđaču:

Fakturisanje se vrši parcijalno po obavljenom poslu. Plaćanje se vrši 15 dana po izvršenju  poslova. Rokovi plaćanja mogu biti i drugačije definirani između izabranog ponuđača i naručioca.

1.      Ukoliko je odabrani ponuđač pravno lice, plaćanje će se izvršiti u roku iz stava 1.  od dana zaprimanja fakture za realizovanu nabavku, na žiro račun ponuđača, koji je dostavljen u ponudi;

2.      Ukoliko je odabrani ponuđač fizičko lice, po njegovom odabiru i obavijesti o izboru, sa uspješnim ponuđačem će se potpisati ugovor o autorskom djelu, a plaćanje će se izvršiti u roku iz stava 1, na lični transakcijski račun koji bude naveden u finansijskoj ponudi.

Avansno plaćanje nije predviđeno ovim pozivom.

Kriterij za odabir najbolje ponude:

Ugovarač će donijeti odluku o najuspješnijoj ponudi na osnovu najboljeg ponuđenog kvaliteta za ponuđenu cijenu.

Način dostavljanja ponude:

Ponude se mogu dostaviti :

-  putem maila  na selmaharacic@yahoo.com ( ovjerene i skenirane OSNOVNE DOKUMENTE PONUDE I skenirane DODATNE DOKUMENTE PONUDE)

( Ponuđač koji bude odaran a dostavio je dokumente putem maila, originale dostavlja naknadno)

Ili na adresu:

Udruženje Pozitivne vrijednosti, Alipašina 101, 71000 Sarajevo, poštom u jednoj zatvorenoj koverti

- Ovjerene i potpisane originale OSNOVNE DOKUMENTE PONUDE

- Kopije DODATNIH DOKUMENATA PONUDE -

na kojoj treba biti navedeno:

-          Naziv ponuđača

-          Tekst: „Ponuda br. 5.HTJP/19“  Za Cetering za svečanu ceremoniju u sklopu  projekta "Hortiterapija za najmlađe"

 

Krajnji rok za dostavljanje 05.03. 2019  do 16:00 sati.

 

OBRAZAC ZA DOSTAVLJANJE PONUDE

 

 

 

Broj konkursa :

Ugovorno tijelo : Udruženje pozitivne vrijednosti – Alipašina 101, 71000 Sarajevo

 

PONUĐAČ (upisati podatke)

Naziv i sjedište ponuđača

 

Adresa

 

IDB/JIB ili nacionalni identifikacijski broj

prema zemlji sjedišta

gospodarskog subjekta

 

Broj žiro računa i naziv Banke

 

Da li je ponuđač u sistemu

PDV-a

 

Adresa za dostavu pošte

 

 

*Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, upisuju se isti podaci za sve članove grupe ponuđača, kao i kada ponudu dostavlja samo jedan ponuđač, a pored naziva ponuđača koji je predstavnik grupe ponuđača upisuje se i podatak da je to predstavnik grupe ponuđača. Podugovarač se ne smatra članom grupe ponuđača u smislu postupka javnog poziva.

 

KONTAKT OSOBA (za konkretnu ponudu)

Ime i prezime

 

Adresa

 

Telefon

 

Faks

 

E-mail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IZJAVA PONUĐAČA

*Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, onda Izjavu ponuđača popunjava predstavnik grupe ponuđača ovlašten za komunikaciju s Ugovornim tijelom.

 

U postupku konkursne procedure , koju ste pokrenuli i koja je objavljena na Portalu, broj obavijesti o nabavci ……………………….., dana ……………. dostavljamo ponudu i iskazujemo sljedeće:

1. U skladu sa sadržajem i zahtjevima tenderske dokumentacije br………… (broj nabave koji je dalo Ugovorno tijelo), ovom izjavom prihvaćamo njene odredbe u cijelosti, bez ikakvih rezervi i ograničenja.

2. Ovom ponudom odgovaramo zahtjevima iz tenderske dokumentacije za izvršenje roba a, u skladu sa uvjetima utvrđenim tenderskom dokumentacijom, kriterijima i utvrđenih rokovima, bez ikakvih rezervi ili ograničenja.

 

CIJENA PONUDE (obvezno popuniti)

Ukupna cijena naše ponude (bez PDV-a) iznosi _____________________KM ili slovima

__________________________________________________________________________

Popust iznosi ________________%

Ukupna cijena naše ponude (bez PDV-a) i sa uključenim popustom iznosi __________KM

ili slovima_______________________________________________________________

PDV(17 %) iznosi _____________KM ili slovima _________________________________

Ukupna cijena naše ponude (sa PDV-om) iznosi__________________KM ili slovima

__________________________________________________________________________

 

U prilogu se nalazi i Obrazac za cijenu naše ponude – Aneks 2, koji je popunjen u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije. U slučaju rizika u cijenama iz ove Izjave i Obrasca za cijenu ponude – Aneks 2, relevantna je cijena iz Obrasca za cijenu ponude-Aneks 2 tenderske dokumentacije.

 

Naša ponuda važi________ dana, računajući od isteka roka za prijem ponuda, odnosno do ________ 2019  godine.

 

 

 

 

 

Ime i prezime osobe koja je ovlaštena da predstavlja ponuđača: ………………………………...

 

Potpis ovlaštene osobe: …………………………....

 

Mjesto i datum: ……………………………………

 

Pečat preduzeća

 

 

ANEKS 2

OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE ( ROBE I USLUGE )

Naziv ponuđača ________________________________________

 

Ponuda broj ______________________

 

Datum, _________________

 

R.B.

Naziv roba i usluga

Specifikacija i opis

Količina

Jedinična cijena bez PDV-a (KM)

Ukupna cijena  bez PDV-a (KM)

 

Priprema Cateringa za svečanost Hortiterapija za najmlađe

 

 

        1.             

Catering

Usluge dostavljanja pripremljene hrane (Catering)        Pršut goveđi 30 gr

Suđuk 30 gr

Sir Edamer 40 gr

Sir travnički 40 gr

Sir Mocarela 40 gr

Pita ( Burek , Sirnica) 100 gr

Rolovana piletina 70 gr

Kuglice mesne 70 gr

Kuglice sa sirom 70 gr

Kanapei 40 gr

Sezonska salata 70 gr

Masline 10 gr

Hljeb 30 gr

Minjoni 1 kom ili  drugi kolači

Bezalkoholna pića i kahva 1+1

(Navedena specifikacija se odnosi na jednu osobu) 100

osoba

 

300

 

 

UKUPNA CIJENA PONUDE (bez PDV-a)

 

Popust

 

+ PDV (17 %)

 

UKUPNA CIJENA PONUDE (sa PDV-om)

 

 

Potpis i pečat ponuđača __________________________

 

 

Napomena:

 

-       Ponuđač svojim pečatom i potpisom ove specifikacije potvrđuje da je upoznat sa svim uslovima  nabavke

 

 

 

 

 

 


Bootstrap Slider

Pratite nas

Naše brošure

Kontakt

  • +387 33 20 40 60
  • pozitivne@vrijednosti.com
  • La benevolencije 6
  • +387 33 20 40 60
  • 9:00- 16:00